604909502 / biuro@agro-parts24.pl
PL
PLN
0

Kategorie

Producenci

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AGRO-PARTS

 

§ 1 SŁOWNIK POJĘĆ

1.   Sprzedawca  -  AGRO-PARTS z siedzibą w Dragany 24A, 23-145. NIP: 713-274-23-63. REGON: 061406619.

2.   Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.agro-parts24.pl

3.   Klient - każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4.   Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5.   Regulamin - niniejszy regulamin.

6.   Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie.

7.   Rejestracja - jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

8.   Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.   Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

2.   Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.

3.   Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient i obciążają go osobiście.

4.   Sprzedawca może porozumiewać się Klientem, a Klient ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (biuro@agro-parts24.pl), telefonicznie pod numerem  +48 604 909 502 (od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00) oraz  pisemnie listem.

5.   Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

6.   Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

7.   Ceny prezentowane na w Sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

8.   Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów na terenie Europy, wymienionych na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY.

9.   Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.

10. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Klientów; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. W celu umożliwienia pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu, Klient może dokonać Rejestracji. Rejestracja jest jednorazowa, dobrowolna i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Klienta do Sklepu.

13. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści bezprawnych.

 

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1.   Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień poprzez wypełnienie interaktywnego formularza w Sklepie.

2.   Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta w stosunku do Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia.

3.   W celu złożenia Zamówienia należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu, aż do kliknięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

4.   Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1 dnia roboczego) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

5.   Składając Zamówienie Klient w mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia otrzymuje link, którego kliknięcie przez Klienta jest niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia do realizacji. Efektem kliknięcia w powyższy link jest wyświetlenie się informacji na stronie Sklepu o potwierdzeniu Zamówienia, tj. przyjęciu Zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji i zawarciu umowy sprzedaży Towaru zgodnie z Zamówieniem.

 

§ 4 PŁATNOŚCI

 

1.   Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Towar:

·         przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w Nest Banku na numer konta: 84 1870 1045 2078 1061 4869 0001; w tytule płatności wystarczy podać numer Zamówienia,

·         gotówką za pobraniem przy odbiorze od kuriera (dotyczy tylko zamówień realizowanych na terenie Polski),

·         za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności dotpay, Payu, paynow.

2.   Klient dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 5 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty poprzez uzgodnienie ze Sprzedawcą.

 

§ 5 DOSTAWA

 

1.   Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu) oraz w e-mailu potwierdzającym złożenia Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta.

2.   Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja. Jeżeli opłata zostaje uiszczona przez Sprzedawcę na dokumencie sprzedaży pozycja opłaty nie występuje.

3.   Szczegółowy cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem przewoźnika, formami płatności oraz informacje o progach kwot Zamówień, dla których obowiązuje darmowa dostawa znajdują się na stronie Sklepu w zakładce KOSZT DOSTAWY. Jeśli wartość Zamówienia realizowanego na terenie Polski przekracza kwotę wymienioną w kolumnie "DARMOWA DOSTAWA OD ZAMÓWIENIA POWYŻEJ", koszty dostawy są uiszczane przez Sprzedawcę, tzn. Klient nie ponosi kosztów dostawy.

4.   Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich. Decyzję o tym, za pośrednictwem której firmy zostanie zrealizowana dostawa, podejmuje Klient w trakcie składania Zamówienia. 

 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1.   Warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta w interaktywnym formularzu prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

2.   W przypadku ewentualnego przedłużenia się terminu dostawy Klient jest o tym niezwłocznie informowany.

3.   Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 3 ust. 5 Regulaminu, ale nie wcześniej niż od chwili zaksięgowania zapłaty z Towar (w przypadku przelewu).

4.   Zamówienia są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są realizowane pierwszego kolejnego dnia roboczego.

5.   Dostawa Towarów o różnym czasie realizacji dokonywana jest po skompletowaniu wszystkich Towarów.

6.   Czas oczekiwania na dostawę wynosi od 48 godzin do 21 dni. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji Zamówienia (skompletowanie Towarów) oraz przewidywany czas dostawy (już od 24 godzin w przypadku terenu Polski).

7.   W przypadku błędnego lub niedostatecznego podania danych osobowych lub kontaktowych Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Klientem oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

8.   Jeżeli Klientem jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Konsumentowi, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

9.   Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT, które Klient otrzymuje, wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej w formie papierowej.

10. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Klienta w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

11. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

§ 7 RĘKOJMIA I GWARANCJA

 

1.   Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2.   Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3.   Reklamacja może być złożona pisemnie listem na poniżej podany adres lub za pomocą poczty e-mail (biuro@agro-parts24.pl):

·      AGRO-PARTS Marek Czyżewski

·      Dragany 24A

·      23-145 Wysokie

4.   Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

5.   Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

6.   W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

7.   Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na poniżej podany adres:

·      AGRO-PARTS Marek Czyżewski

·      Dragany 24A

·      23-145 Wysokie

8.   W celu usprawnienia procesu reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:

·      wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się tutaj:  Formularz reklamacyjny

·      wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: biuro@agro-parts24.pl, następnie w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego oczekiwać kontaktu od Sprzedawcy, a później – jeśli Klient zdecydował się na wysłanie reklamowanego Towaru poprzez firmę kurierską wskazaną w formularzu reklamacyjnym przez Sprzedawcę – w ciągu 3 dni roboczych należy oczekiwać na kontakt od kuriera, który odbierze reklamowany Towar. Wysłanie reklamowanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Klienta możliwe jest tylko na terenie Polski.

9.   Klient może wysłać reklamowany Towar poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę – w tym celu Klient powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą.

10. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

11. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

12. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

13. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

14. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym.  Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Klientowi, chyba że dokument  gwarancyjny stwierdza inaczej.

15.Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywna i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

 

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.   Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.   Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.

 Odstąpienie od umowy.

3.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

·      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

·      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

·      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

·      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4.   W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

·      AGRO-PARTS Marek Czyżewski

·      Dragany 24A

·      23-145 Wysokie

5.   Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (DPD) – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 25 zł.

6.   Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.   W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

8.   Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

9.   Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawca, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 

§ 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I PRYWATNOŚCI

 

1.   Składając Zamówienie (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi umowy sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2.   Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży Towaru.

3.   Klient zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi.

5.   Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2.   Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

3.   Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.agro-parts24.pl (zakładka „Regulamin” ).

4.   Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy następuje poprzez:

·      udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 11 ust. 3 Regulaminu,

·      przesłanie Klientowi wiadomości e-mail,

·      przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży.

5.   Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

 

Data aktualizacji: 2023-06-19 20:58:00

Powered by Comarch e-Sklep ®